Aktualności


Okólnik nr 4

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 8.03.2022 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2021/22

Wnioski można pobrać tutaj, w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 23 (biuro podawcze).                                   

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

  • podstawowych, ponadpodstawowych,
  • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 600 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
  • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 345 zł,
  • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
  • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pokój nr 9 ( I piętro ) od dnia 11.04.2022 r. do 29.04.2022 r.  

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń (uczeń podpisuje wniosek o stypendium).

 Informacje dotyczące stypendium tel: 24 265 20 13 wew. 17 (Inspektor ds. edukacji Katarzyna Garstka)

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego