Aktualności


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Bulkowo

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Blichowie.

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki
i powierzchnia)

 

Numer Księgi  Wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie, sposób
i termin zagospodarowania nieruchomości

 

Cena nieruchomości

1. Blichowo

Obręb: 0002

 

Nr ew. 12/18
o pow. 0,0854 ha

 

PL1P/00071282/3  

Nieruchomość położona jest we wsi Blichowo, na południe od drogi utwardzonej przebiegającej przez wieś, przy wjeździe z Bulkowa. Nieruchomość położona jest w terenie płaskim między terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego Uchwałą  Nr 237/XXXII/02  Rady Gminy Bulkowo z 30.09.2002r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Bulkowo Nr 105/XI/12 z dnia 07 lutego 2012r. przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym do realizacji celów publicznych.      18 788 zł

 

Nieruchomość przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej na cel publiczny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Blichowie przeznacza do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bulkowo działkę o nr 240/1, położoną w miejscowości Blichowo.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 27.07.2021 roku do dnia 17.08.2021 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 27.07.2021r.).

Dokumenty do pobrania:

zarządzenie