Aktualności


Zarządzenie Wójta Gminy Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019
WÓJTA GMINY BULKOWO
z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Bulkowo.

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 154 ust. 1 w związku z art. 29, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, które szczegółowo określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/20 do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązują kryteria określone Uchwalą nr 185/XX/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/20 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązują kryteria określone Uchwalą nr 186/XX/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w punktach przedszkolnych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

 

Pobierz:

załącznik nr 1
załącznik nr 2